Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Med hjälp av daglig styrning, systematiskt förbättringsarbete, delaktiga och engagerade medarbetare sätter Sanco kunden i fokus.

Sanco åtar sig att uppfylla kundens krav likväl som lagstadgade krav och strävar efter att göra rätt sak, i rätt tid.

Miljöpolicy

Sanco ska följa gällande lagstiftning och regelverk

Sanco ska arbeta för att minska sin negativa påverkan på miljön och med utgångspunkt i ledningssystemet arbeta med ständiga förbättringar.

Alla medarbetare ska känna till och delta i Sancos miljöarbete genom att följa rutiner, arbeta mot mål och uppmärksamma brister och förbättringsmöjligheter då dessa uppstår.

Leverantörer:

Leverantörer till Sanco förväntas efterleva gällande lagstiftning och regelverk och uppmuntras till att identifiera möjligheter att förbättra sin miljöprestanda, samt att minimera sin negativa inverkan på miljön. All bör dela vår strävan efter att bedriva verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Certifikat