Integritetspolicy

Bästa kund, leverantör eller annan besökare

Denna policy beskriver hur Sanco (även ”Sanco i Örnsköldsvik AB”, ”vi” ”vår”) samlar in, hanterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning*. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du ska gå tillväga för att kontakta oss och få information om vilka uppgifter som eventuellt finns sparade om dig.
*(EU) 2016/679 och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad räknas som personuppgifter?

Kort sagt är personuppgifter all information som kan kopplas till en levande person: namn, personnummer, adress, foto och ljudupptagningar etc.

Vilka uppgifter sparar vi om dig?

Vi sparar uppgifter om dig som är nödvändiga för vår relation med dig som exempelvis kund, potentiell kund, leverantör (av vara eller tjänster) eller anställd. Den vanligaste informationen som sparas är kontaktuppgifter: namn, e-postadress och telefonnummer. För anställda tillkommer information som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden som arbetsgivare.
Du lämnar uppgifter till oss till exempel via e-post, telefon, besök, order, avtal, teknisk information, formulär eller besök på vår hemsida. När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Lagring, IT-säkerhet och gallring

Uppgifterna sparas i affärssystem, lönesystem och/eller på vårt nätverk i form av exempelvis information i avtal och mötesprotokoll. System och nätverk är skyddade för intrång enligt avtal med 3e part. Personuppgifter lagras av Sanco minst så länge som affärsrelationen är aktiv. Därefter lagras dina uppgifter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Hur använder Sanco personuppgifterna?

 • Beroende på din relation till oss använder vi oss av dina uppgifter för att
 • Fullfölja vårt åtagande som samarbetspartner till dig,
  – Förfrågningar
  – Orderhantering
  – Support (tekniska frågor, affärsmässiga frågor)
 • Förfrågningar samt inköp av material och tjänster, till tjänster räknas bland annat service, fastighetsunderhåll och förekommande konsulttjänster
 • Fullfölja vårt åtagande som arbetsgivare (lön, företagshälsovård, förmåner etc.)
 • Marknadsföring, se mer nedan

Vid marknadsföring kontaktar vi dig direkt eller genom utskick i form av nyhetsbrev eller liknande. Antingen har du sedan tidigare gett samtycke till sådan kontakt eller så har Sanco gjort en intresseavvägning om att du är professionellt verksam i en bransch/ett företag som är vår målgrupp och att vår marknadsföring kan vara intressant för dig. Du har alltid rätt att meddela att du inte vill ha marknadsföringen fortsättningsvis och/eller höra mer om den intresseavvägning som är gjord av oss.

Överföring av uppgifter

Sanco kan komma att dela uppgifter om dig till tredje part, men endast om det krävs för att uppfylla en överenskommelse oss emellan och inte om det strider mot gällande avtal.
Om det krävs enligt gällande lagstiftning kan Sanco lämna ut uppgifter till myndighet som efterfrågar uppgifter om dig.
I andra fall än ovanstående inhämtar Sanco ditt medgivande.
Sanco säljer inte vidare uppgifter om dig till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och om vilket sätt vi använder dem på. Du har också rätt att begära rättelser av personuppgifter.
Du kan begära att dina uppgifter tas bort om Sanco inte på annan laglig grund har rätt att behålla dem. Du kan också begära att hanteringen tillfälligt begränsas, under exempelvis utredning om laglig grund.
Du har också rätt att ta del av intresseavvägningen vad gäller marknadsföring och att tacka nej till utskick.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Ångermanlands tingsrätt som första domstolsinstans.

Cookies

www.sancoab.se använder endast sessionscookies, vilket innebär att vi inte sparar personuppgifter om dig genom ditt användande av hemsidan. Session cookies tas bort direkt webbläsaren stängs ner.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Sanco i Örnsköldsvik AB org.nr. 556350-7010
Nibblingsvägen 5, 891 55, Arnäsvall
Tel:0660-299050
För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget.